Travel

พระพิฆเณศ: เทพเจ้าที่มีศีรษะเป็นช้าง

Travel

พระพิฆเณศเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่สำคัญในศาสนาฮินดู ภาพของเทพเจ้าองค์นี้สามารถพบได้ในพื้นที่ประเทศศรีลังกาเรื่อยไปถึงประเทศที่เป็นหลังคาของโลกในเนปาล อย่างไรก็ตามไม่ใช่ชาวฮินดูเท่านั้นที่บูชาเทพเจ้าดังกล่าว ดังเช่นชาวพุทธและเชนได้ขยายการสักการะบูชาของพวกเขาไปยังเทพเจ้าที่มีศีรษะเป็นช้างในเรื่องความรู้และภูมิปัญญา ท่านยังมีพระคุณต่อวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิปัญญาและสติปัญญา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบเทพเจ้านี้ได้ในวัดส่วนมากที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แม้ว่าไม่ได้มีศาสนาหนึ่งศาสนาใดโดยเฉพาะหรือการนับถือภูติวิญญาณใดๆ ก็ไม่สามารถละเลยความจริงที่ว่าเทพเจ้าองค์นี้ได้อยู่ในบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาอารยธรรมก่อนหน้านี้ในพื้นที่ที่กล่าวมาข้างต้น การเยี่ยมชมอุทยานพระพิฆเนศจะช่วยให้คุณได้ชื่นชมบทเรียนชีวิตที่เทพเจ้าดังกล่าวได้สอนไว้ ไม่เพียงเท่านั้นอุทยานเหล่านี้ยังมีอายุราวๆ 1 พันปีและบางส่วนยังมีอายุมากกว่านั้น การเยี่ยมชมอุทยานเหล่านี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นผ่านประวัติศาสตร์และได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของสถานที่ที่คุณมาเยี่ยมชม ดังเช่นที่ว่าเข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

 

How Volunteer Work Can Benefit Your Mind and Body

Travel

There are several benefits to engaging in volunteer work, regardless of what your end goal is. Even though most of the benefits focus on the community with which you volunteer for, the volunteer can also enjoy the same benefits. A lot of experts claim that engaging in volunteerism can provide benefits in terms of health, happiness and overall wellness.

Volunteer Work
                               Volunteer Work

If you are already considering to volunteer in Nepal, knowing about these benefits will give you more motivation to do volunteer work.

Volunteering Fights Stress and Anxiety

When you go on Nepal travel to volunteer, you will come into close contact with various people – beneficiaries and fellow volunteers alike. The different culture also encourages you to adapt to the different social setting. At the same time, it prompts you to rely on your fellow volunteers and volunteer organizers to make the transition easier. This experience produces a huge social impact in your life that will give you a new vitality about life. It helps to improve your mood, reduce anxiety and fight stress.

Volunteering Beats Depression

If you are feeling depressed, you might want to consider joining volunteer Nepal opportunities. These programs will enable you to travel abroad and experience new scenery. It will enable you to focus your mind on other things rather than the cause of your depressive state of mind. Moreover, this benefit is linked to the one above – social contact is one of the best ways to overcome feelings of depression.

Volunteering Makes You Happy

This benefit is dependent on which program you choose. Therefore, it is important to choose your volunteer work carefully before you enlist to ensure that it is aligned with your hobby, skills and interests. This will ensure that you will be able to derive immense pleasure while providing service to the local community in Nepal or wherever you decide to volunteer on. In general, though, humans are hard-wired to find happiness in sharing what you have. Therefore, you will feel happier when you give to others!

Volunteering Boosts Self-Confidence

When you are able to do good for others and for the community you are serving, you will feel accomplished. This sense of accomplishment is going to give your self-confident a boost. When you feel better about yourself, you will become more effective in your efforts to provide volunteer service.

Volunteering Provides a Sense of Purpose

Volunteering is suited for people from all walks of life. If you are a college student looking for something to do on your gap year, you can learn a lot from volunteering. In fact, you can use it to acquire new skills or develop some talents you have. Moreover, if you are looking to change career, you can use your time volunteering to really figure out where you want your career to go.

The benefits of volunteering clearly transcend the mind and body experience. It is one of the most beautiful things that you will ever experience or become involved in. It is beneficial for you and those who are involved in the same project with you.  For more details, just visit http://www.volunteering.org.au/

Pattaya Hotels: Top 3 Reasons to Book

Travel

Someone looking for world-class beaches and family accommodations in Thailand, should know that there is no better place to go than in Pattaya. For someone looking for a friendly and clean family hotel in Pattaya, there are many options to choose from – villas, resorts and beach-front accommodations to mention a few. All these can guarantee a guest of exceptional facility, service and genuine Thailand experience, that will leave unforgettable memories to keep and treasure forever.

There are two factors that assure the best vacation or trip – location and company. And what better way to get the best of these factors than on a trip to the best beaches in Pattaya, with the company of the entire family!

Regardless of how short or long guests’ stay in a hotel will be, there is always the demand for cleanliness and sanitation. A clean and well-maintained room assures comfort and safety for those who will be accommodated – the city takes pride in guaranteeing this to their customers.

So what makes Pattaya beach hotels the best place for a get-away? The following reasons will surely convince you:

1. The location of the city already describes perfection – it’s right at the center of business and commerce, and also nearby beaches. After indulging in the waves/water, sun, breeze and the panoramic views, one can temporarily escape and hop on the business establishments nearby – by this, one can go around walking while exploring the city. Tourists particularly love to explore by foot while shopping for traditional Thai products and then afterwards, get some snacks at famous restaurants around. And of course, will end with a relaxing stay in a friendly and clean family hotel in Pattaya.

​2. The city today is becoming a family-oriented city, that offers a pleasant atmosphere for every member of the family. The hotels alone have available options of family rooms that hold a number of beds that can fit the count of the family members. Upon booking, one can specify this information already as there are indication boxes that can be ticked on, whether there are adults and children that will occupy the room. This is important to guarantee the needs and comfort of the guests are met accordingly. As soon as a hotel recognizes the importance of family, one can be assured that it is credible and can be trusted.

3. Quality hotels prioritize children. If there are people who get bored easily and need constant entertainment – it’s the little ones. Tantrums can definitely ruin what’s supposed to be the best family vacation. A friendly and clean family hotel in Pattaya is one that has a kids club or a special area/room that’s meant for the occupancy of children. The rooms are designed with bright colors and designed with displays that will entertain and pique the interest of kids too – this can only mean no tantrums, irritable behaviors and complaints. With everyone happy and satisfied, there’s nothing left to do but to have fun and enjoy the rest of the trip!